Algemene Voorwaarden

VINUMUNDI
E-mailadres: info@vinumundi.com
Telefoon: 0031 (0)6 1213 2056
Bankgegevens: IBAN NL85 KNAB 0259 2830 61 | BIC KNABNL2H
BTW: NL001834579B08

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De websites www.vinumundi.com en shop.vinumundi.com (hierna: de website) zijn bedoeld om de bezoeker ervan toe te laten om de daarop weergegeven producten aan te kopen. De website is in eigendom en beheer van de Vinumundi, gevestigd te Voerendaal, geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 60133392.
 2. De algemene gebruiksvoorwaarden van de website zijn van toepassing op elk gebruik ervan. Door het bezoek aan de website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden website en gebonden te zijn door de inhoud ervan.
 3. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om aan de bezoekers die de huidige algemene gebruiksvoorwaarden website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging de toegang te ontzeggen.
 4. Gebruik van andermans identiteit, van proxy’s of tijdelijke emailadressen is verboden.
 5. Voor verkopen aan consumenten/bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. VInumundi verstrekt en verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij een bestelling van alcoholische dranken, bevestigt de klant met het plaatsen van een bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimunleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging te ontzeggen indien blijkt dat de bezoeker minderjarig is.
 6. Om uw bestelling af te ronden kruist u aan dat u van de algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt. De aanvaarding geldt zowel voor de algemene gebruiksvoorwaarden website als voor de algemene verkoopsvoorwaarden online.
 7. De aankoop van één van de producten van de website is pas definitief zodra de koper een bevestigingsmail ontvangt op het door de koper tijdens de bestelling opgegeven e-mailadres.
 8. De bezoeker aanvaardt dat de inhoud van de website ten allen tijde onderhevig kan zijn aan wijzigingen en correcties. De website biedt geen garantie, noch impliciet noch expliciet omtrent de correctheid van de weergegeven gegevens. De beheerder van de website verwerpt elke mogelijke aansprakelijkheid die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik en/of de inhoud van de website.
 9. De beheerder van de website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het tijdelijk onderbroken zijn van de toegang tot en de dienstverlening tot de website. Periodiek onderhoud, update en/of upgrades kunnen nooit aanzien worden als tekortkoming. Gelet op de technische kenmerken van het internet, van de informaticamiddelen en het eenzijdig optreden van internetproviders zijn onderbrekingen of verstoringen van de toegang of de dienstverlening evenmin te aanzien als tekortkomingen van de beheerder van de website.
 10. De beheerder van de website is de enige en uitsluitende rechthebbende of rechtverkrijgende van intellectuele rechten gelieerd aan de website, alsook de eigenaar van het beschermde merk VINUMUNDI. De bezoeker de website verbindt er zich toe om geen enkel onderdeel van de website dat onder de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten valt, in de meest ruime zin van het woord, te kopiëren, te bewerken, door te verkopen, uit te baten of te gebruiken in de meest ruime zin van het woord zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de website.

BESTELLEN

 1. Voor verkopen aan consumenten/bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. VInumundi verstrekt en verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij een bestelling van alcoholische dranken, bevestigt de klant met het plaatsen van een bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimunleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging te ontzeggen indien blijkt dat de bezoeker minderjarig is.
 2. Voor leveringen maken wij gebruik van de diensten van MyParcel. Deze zullen bij het afleveren in ieder geval een pascontrole uitvoeren. Omwille van deze reden is het dan ook niet mogelijk om het pakket bij de buren af te leveren.
 3. Om uw bestelling af te ronden kruist u aan dat u van de algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt. De aanvaarding geldt zowel voor de algemene gebruiksvoorwaarden website als voor de algemene verkoopsvoorwaarden online.
 4. De aankoop van één van de producten van de website is bindend.

PRIJZEN & LEVEREN SHOP.VINUMUNDI.COM

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen.
 3. De op de Vinumundi website genoemde prijzen zijn bindend, uitgezonderd bij verschrijvingen en afwijkingen door synchronisatiefouten. Alle prijzen zijn per fles of  per proefpakket en in Euro’s. De prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten en exclusief eventuele cadeauverpakkingen.
 4. Verzendkosten voor Nederland: binnen een straal van 25 km vanaf onze vestiging (Voerendaal) vragen we voor bestellingen onder de 75 euro een bijdrage van 3.50 euro inclusief 21% btw.  De rest van Nederland voor bestellingen onder de 6 flessen of onder de 150.00 euro betaalt u een bijdrage in de bezorgkosten van 10 euro inclusief 21% btw per levering naar 1 adres in Nederland.
 5. Verzendkosten voor België of Duitsland: binnen een straal van 25 km vanaf onze vestiging (Voeren) vragen we voor bestellingen onder de 75 euro een bijdrage van 3.50 euro inclusief 21% btw. De rest van Belgie voor bestellingen onder de 6 flessen of onder de 175,00 euro betaalt u een bijdrage in de bezorgkosten van 12.50 euro inclusief 21% btw per levering naar 1 adres in Belgie.
 6. Verzendkosten voor Duitsland: voor bestellingen onder de 6 flessen of onder de 175,00 euro betaalt u een bijdrage in de bezorgkosten van 12.50 euro inclusief 21% btw per levering naar 1 adres in Duitsland.

BETALING

Voor bestellingen via de website gelden de volgende regelingen: U kunt bij een bestelling/bezorging vooraf betalen door middel van een betaling via Mollie of per bankoverschrijving.
Bestellingen betaald per bankoverschrijving zullen pas worden geleverd nadat het volledige bestelbedrag op onze rekening, zoals hierboven vermeld, is bijgeschreven met uitdrukkelijke vermelding van het bestelnummer.

BEZORGEN

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Vinumundi zal alle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 tot 3 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 tot 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald op de rekening waarvan Vinumundi het orderbedrag heeft ontvangen.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De bezorging vindt plaats door Vinumundi zelf of per koeriersdienst.
 5. Vinumundi is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de levertijd.

BREUK

Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden dan draagt Vinumundi er zorg voor dat de ontbrekende wijnen zo spoedig mogelijk nageleverd worden.  U kunt de melding doorgeven per mail.

KWALITEITSGARANTIE

De ondernemer staat er voor in dat de wijnen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De geleverde producten blijven in eigendom van Vinumundi tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van Vinumundi heeft voldaan.
 2. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

GESCHIL

Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen Vinumundi en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.

KLACHTEN

Indien u, in het algemeen, een klacht heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen telefonisch of per email.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.